Контакт: 011/3302 800

Webmail

Jавно комунално предузеће „Београд пут“  је основано 1953. године од стране Скупштине града Београда.                          

 

Основна делатност предузећа је одржавање улица и путева града Београда и то: редовно одржавање улица и општинских путева и санирање оштећења насталих интервенцијама других комуналних предузећа, одржавање улица и општинских путева у зимским условима (чишћење снега и леда), редовно одржавање саобраћајне опреме и сигнализације на улицама и општинским путевима, редовно одржавање путних објеката (мостова, надземних пешачких пасарела, подземних пешачких пролаза и др.), периодично одржавање улица и општинских путева (ојачање коловозне конструкције, рехабилитације и појачано одржавање), израда техничке документације и геодетских подлога везаних за редовно и периодично одржавање улица и општинских путева, режим и безбедност саобраћаја, означавање општинских путева и улица вертикалном сигнализацијом и обележавање хоризонталном сигнализацијом, односно постављање сигнализације у редовним и привременим условима, грађевинска адаптација саобраћајних површина и измештање постојећих инсталација и опреме, вођење евиденције о улицама, општинским путевима и саобраћајној сигнализацији за потреба одржавања.

Претежна делатност Предузећа је изградња путева и аутопутева која обухвата: изградњу аутопутева, улица, друмова и других путева за возила и пешаке, површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима и тунелима, асфалтирање путева, бојење и обележавање ознака на путевима, постављање ограда и саобраћајних ознака и слично, изградњу аеродромских писта.

Ради обављања делатности и несметаног функционисања Града, Предузеће производи асфалт, битуменску емулзију, свеж бетон, израђује саобраћајне знаке, металне делове и опрему за регулисање саобраћаја, осим тога обавља послове пројектовања и картирања земљишта, вођење и одржавање катастра саобраћајне сигнализације, одржава постројења за производњу асфалта, бетона и бетонских елемената, врши лабораторијска испитивања материјала, бави се бојењем и обележавањем ознака на путевима, израдом техничке документације из домена редовног одржавања – експлоатације светлосне сигнализације, врши оправке и одржава грађевинску и транспортну механизацију и путничка возила, планира и врши ремонт постројења и опреме, као и послове давања сагласности и услова.

ЈКП „Београд-пут“ у оквиру своје делатности врши редовно и периодично одржавање како у летњим тако и у зимским условима: 2.500 км градских улица, 550 км општинских путева, 200 км путева другог реда са саобраћајном опремом, 400 км путева у надлежности локалне самоуправе, 400 путних објеката (мостова, подземних пешачких пролаза, пасарела и других путних објеката). Од 01. јуна 2014. године,  у надлежности предузећа је одржавање и државног пута IА реда Обилазница око Београда, деоница Нови Бановци-петља Остружница, укључујући петље Добановци и Стари Бановци. Основна делатност захтева производњу асфалта и бетона, која се врши на три локације: Раковица, Вилине воде и Лазаревац.

У сегменту сигнализације, редовним и периодичним одржавањем је обухваћено 590 семафоризованих раскрсница, 3 система за алтернативно вођење саобраћаја, више од 100.000 саобраћајних знакова, око 300.000 м2 хоризонталних ознака на улицама и путевима, 3.500 паркинг места, као и друга саобраћајна опрема и сигнализација на подручју града Београда.

По захтеву обезбеђујемо све манифестације у смислу постављања и уклањања запрека за масу, као и њихово одржавање.

Предузеће обавља комуналну делатност у зимским условима, распоређено у 14 пунктова – зимских база, а које својим ангажовањем покривају 10 градских и 7 приградских општина.

Седиште предузећа је у Београду, улица Драгослава Срејовића 8а.                       

Скупштина града Београда је оснивач ЈКП „Београд пут“. Оснивач је задржао право да уређује и обезбеђује послове који се односе на изградњу, рехабилитацију, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање улицама, локалним и некатегорисаним путевима.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016.године.

У наредном периоду Предузеће је неопходно унапредити, прилагодити условима окружења, потребама и захтевима оснивача, инвеститора и тржишта (трећих лица).

У предузећу ради укупно 1058 запослених.

 

Надзорни одбор

 • Име и презиме
 • Позиција
 • Биографија
 • Име и презиме: Михаило Досковић
 • Позиција: Председник Надзорног одбора
 • Биографија
 • Име и презиме: Никола Жижић
 • Позиција: Члан Надзорног одбора
 • Биографија
 • Име и презиме: Проф. др Марина Гајић Гламочлија
 • Позиција: Члан Надзорног одбора
 • Биографија

Руководство

 • Име и презиме
 • Позиција
 • Биографија
 • Име и презиме: Вук Јанковић
 • Позиција: В.Д. Директор предузећа
 • Биографија
 • Име и презиме: Александар Свилар
 • Позиција: Извршни директор за техничке послове
 • Биографија
 • Име и презиме: Проф. др Марина Гајић Гламочлија
 • Позиција: Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове
 • Биографија