МАРИНА ГАЈИЋ ГЛАМОЧЛИЈА
Извршни  директор за економске, правне и комерцијалне послове

 

 

Рођена 1981. године. Доцент доктор економских наука.

 

ОБРАЗОВАЊЕ

Доцент доктор економских наука

Доктор економских наука

Магистар економских наука

 

Запослена у ЈКП „Београд пут“ од 2005. године, и то:

 

-     Служба финансијске оперативе и плата, књиговодство, набавно-продајна служба и јавне набавке;

-     Руководилац службе техничке припреме и реализације (2006-2013);

-     Помоћник директора Сектора заједничких послова за економске послове (2013-2014);

-     Помоћник директора предузећа за економске послове (V 2014.- XI 2014.);

-     Директор Сектора за економске, правне, комерцијалне и заједничке послове ( XI 2014. - IX 2016. );

-     Извршни директор за економске, правне и комерцијалне послове (од IX 2016. и даље).

-     Доцент за ужу научну област „Менаџмент и маркетинг“, Висока школа за менаџмент и економију – Крагујевац (од IX 2016. до данас)

 

 

 

Говори енглески и руски.

Удата, мајка двоје деце.

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 

     МОНОГРАФИЈЕ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

 

 

 

Монографија националног значај

1.     Гајић Гламочлија, М. (2017). Искуства лидерства у предузећима. Београд: КИЗ центар, 203 стр. ISBN 978-86-81287-90-3

2.     Гајић Гламочлија, М. (2009). Лидери пословних компанија = Leaders of Business Companies. Београд: КИЗ Центар, 217 стр. ISBN 978-86-81287-48-4

3.     Јовашевић, Д. и Гајић Гламочлија, М. (2008). Хартије од вредности: појам и злоупотреба. Београд: Беосинг, 364 стр. ISBN 978-86-7686-127-9

4.     Јовашевић, Д. и Гајић Гламочлија, М. (2008). Кривично дело прања новца. Београд: Беосинг, 354 стр. ISBN 978-86-7686-125-5

5.     Јовашевић, Д. и Гајић Гламочлија, М. (2008). Пореска утаја : облици испољавања и мере сузбијања. Београд: Беосинг, 368 стр. ISBN 978-86-7686-124-8

6.     Јовашевић, Д. и Гајић Гламочлија, М. (2008). Проблем корупције у светлу заштите људских права. Београд: Беосинг, 428 стр. ISBN 978-86-7686-122-4

 

     ЗБОРНИЦИ МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА

 

 

 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини

1.     Ђурашковић Јасмина, Брадић-Мартиновић Александра, Гајић Гламочлија, М. (2018). Corporate Social Responsibility Reporting by the Most Successful Serbian Companies – the Website Analysis. 1st CIBEK International scientific-practical conference on Circular and Bioeconomy, School of Engineering Management, Belgrade, Serbia. Зборник у изради.

2.     Гајић Гламочлија, М. (2018). Problems in the business of small and medium enterprises and entrepreneurship (SME) in Serbia. 4th. International Scientific Conference: Knowledge Based Sustainable Economic Development – ERAZ. 2018, Sofia, Bulgaria. Зборник у изради.

3.     Гајић Гламочлија, М. (2017). Приказ лидерства у успешним иностраним компанијама. Зборник радова Међународне научне конференције Медији и економија, под називом Медијска и финансијска писменост. Бањалука, стр. 173-185. DOI 10.7251/MFP1701173G

 

 ЧАСОПИСИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

 

Рад у научном часопису

1.     Гајић Гламочлија, М. (2009). Утицај лидерства на развој савремених компанија. Лидер Директор - часопис за теорију и праксу менаџмента, 12-13 (3), издавач: Цеком, Нови Сад, стране: 35-38, ISSN: 1820 – 5453.

 

 ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ

Одбрањена докторска дисертација

1.     Гајић Гламочлија, М. (2009). Улога и утицај лидера у развоју савремених компанија. ,Београд